Последно променен на Петък, 23 Април 2010 16:51

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

В сила от 02.01.2000 г.

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2004 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат за продуктите, посочени в приложение № 1.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

 

Реклама