Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 19:55

Закон за Приватизационните фондове

Държавен вестник брой: 67
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
29 юли 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този закон се уреждат условията и редът за учредяването и дейността на приватизационните фондове, държавният контрол върху тях и защитата на инвеститорите.

Чл.2.
(1) (изм.,ДВ,бр.114 от 1999 г.) Приватизационните фондове са акционерни дружества, получили разрешение от Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "Комисията", при условията и по реда на този закон, чийто предмет на дейност е:
1. придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове;
2. управление и продажба на тези акции;
3. инвестиране в ценни книжа на други емитенти.
(2) Приватизационните фондове не могат да извършват други търговски сделки, освен ако са пряко свързани с дейността им по ал.1.
(3) Фирмата на приватизационния фонд включва добавката "приватизационен фонд".

Чл.3.
(1) Приватизационните фондове издават само поименни акции с право на един глас.
(2) Учредителите нямат право да запазват преимущества за себе си.
(3) Приватизационните фондове не могат да издават привилегировани акции.

Чл.4.
(1) (изм.,ДВ,бр.68 от 1996 г.) Приватизационните фондове не могат да изкупуват обратно акциите си през първите пет години от учредяването си, освен ако са преуредили дейността си като инвестиционни дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) Акциите на приватизационните фондове не могат да се прехвърлят по-рано от 6 месеца след датата на последната тръжна сесия на съответния тур на масовата приватизация.
(3) Акциите на приватизационните фондове не могат да служат за обезпечение.

Глава втора
УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Прочетете останалия текст от Закон за Приватизационните фондове

 

Реклама