Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 18:08

ВАЛУТЕН ЗАКОН

В сила от 01.01.2000 г.
Обн. ДВ. бр.83 от 21 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:

1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;

2. презграничните преводи и плащания;

3. сделките с чуждестранна валута по занятие;

4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, техния износ, внос и преработката им;

5. износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност;

6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2003 г.) събирането, поддържането и предоставянето на статистическа информация за платежния баланс на страната;

7. упражняването на валутен контрол.

Прочетете останалия текст от ВАЛУТЕН ЗАКОН

 

Реклама