Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 18:05

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

В сила от 01.01.2006 г.
Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции.

 
Чл. 2. Правната помощ по този закон се осъществява от адвокати и се финансира от държавата.

 
Чл. 3. Целта на закона е да гарантира равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ.

 
Чл. 4. Средствата за правна помощ се осигуряват от републиканския бюджет.

 
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в други закони.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Подобни статии:
 

Реклама