Последно променен на Петък, 23 Април 2010 16:58

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 
В сила от 24.12.2006 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на регулиране
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия.

(2) Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество.

(3) Услуги на информационното общество са такива услуги, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

Реклама