Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 17:53

ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


В сила от 06.03.2007 г.
Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, както и условията и реда за попълване на предсрочно овакантени мандати при прекратяване на пълномощията им.
(2) Броят на членовете на Европейския парламент, които се избират от Република България, се определя с Акта към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Чл. 2. Статусът на член на Европейския парламент е несъвместим със:
1. народен представител в национален парламент;
2. член на правителство на държава - членка на Европейския съюз;
3. член на Комисията на Европейските общности;
4. съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейските общности, съответно на Първоинстанционния съд на Европейските общности;
5. член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;
6. член на Сметната палата на Европейските общности;
7. Европейски омбудсман;
8. член на Икономическия и социален комитет на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия;
9. член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейските общности или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения;
10. член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка;
11. представител или служител на институция на Европейските общности или на други специализирани звена към Европейските общности или на Европейската инвестиционна банка;
12. изпълняването на друга служба или извършването на дейност, която според закон е несъвместима с положението на народен представител.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Реклама