Последно променен на Сряда, 28 Април 2010 17:00

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

 
В сила от 01.11.2009 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет и изключения от приложното поле
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:

1. изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги;

2. условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните институции;

3. изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги;

4. правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги;

5. условията и реда за осъществяване на дейност от дружествата за електронни пари;

6. условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните системи;

7. платежния надзор;

8. реда за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с предоставянето на платежни услуги.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

Подобни статии:
 

Реклама