Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 14:47

ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Обн. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г.

Предмет и цел на закона
Чл. 1. (1) Този закон урежда сключването, съдържанието и действието на договорите за финансово обезпечение.

(2) Целта на този закон е да осигури сигурност и ефективност на договорите за финансово обезпечение.


Договор за финансово обезпечение
Чл. 2. (1) С договора за финансово обезпечение едно лице, наречено "обезпечител", прехвърля правото на собственост или учредява залог върху финансово обезпечение на друго лице, наречено "обезпечено лице", с цел да обезпечи финансово задължение.

Прочетете останалия текст от Закон за договорите за финансово обезпечение

 

Реклама