Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 18:08

ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 
В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този закон урежда изискванията за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

 
Чл. 2. Законът има за цел да осигури защитата на потребителите при предоставяне на финансови услуги от разстояние.

 
Чл. 3. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Реклама