ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА БРАКОВЕ, СКЛЮЧЕНИ В НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 7 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС


Законът влиза в сила от 4.04.1999 г.
Обн. ДВ. бр.41 от 4 Април 1999г.

Член единствен. Гражданските бракове, сключени до влизането на този закон в сила при спазване на всички изисквания по глава втора от Семейния кодекс пред лице, което е действало публично като длъжностно лице по гражданското състояние, без да е имало законно това качество, пораждат всички правни последици на редовно сключени бракове от деня на сключването им.


Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 23 април 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Реклама