Последно променен на Понеделник, 26 Декември 2011 14:48

Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил. лв., както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ Сума
(хил. лв.)
I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 7 584 092,1
1. Осигурителни приходи 6 363 238,6
1.1. Осигурителни вноски 4 293 618,7
1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното
обществено осигуряване 2 548 424,0
1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска) 1 540 263,9
1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 157 630,8
1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното
обществено осигуряване от Националната агенция за приходите 37 300,0
1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от
Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи-
телните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване 10 000,0
1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на
осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година 2 069 619,9
2. Неданъчни приходи 23 344,7
2.1. Приходи и доходи от собственост 4 253,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 18 861,7
2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено
осигуряване от Националната агенция за приходите 7 000,0
2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния
осигурителен институт след 31 декември 2005 г. 1 500,0
2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки 10 361,7
2.3. Други неданъчни приходи 230,0
2.3.1. Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гаранти-
рани вземания на работниците и служителите" 200,0
2.3.2. Други неданъчни приходи 30,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -758,6
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено
осигуряване 352 322,9
5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския
бюджет за покриване на недостига от средства 845 944,5

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2009 Г.

 

Реклама