Последно променен на Понеделник, 14 Юни 2010 16:31

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

В сила от 01.01.2009 г.
Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:

1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда;

2. видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда;

3. начина на взаимодействие между държавните контролни органи, осъществяващи инспектирането на труда.

 
Чл. 2. Законът се прилага за всички органи на изпълнителната власт или техни административни структури от специализираната администрация, на които е възложено със закон да извършват дейности, свързани с инспектиране на труда.

 
Чл. 3. Този закон има за цел да създаде условия за по-ефективен и ефикасен контрол върху спазването на условията на труд чрез подобряване на координацията и взаимодействието в работата на органите с контролни и сигнални функции в областта на трудовите и осигурителните отношения.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ТРУДА

Подобни статии:
 

Реклама