Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 14:58

Закон за независимите оценители

Държавен вестник брой: 98
Година: 2008
Орган на издаване: Народно събрание
Дата на обнародване:
14 ное 2008
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. правния статут на независимите оценители;
2. условията и реда за придобиване на правоспособност;
3. регистъра на независимите оценители;
4. условията и реда за упражняване на професията оценител;
5. устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители;
6. отговорността на независимите оценители за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.

Чл. 2. Законът цели да създаде условия за:
1. идентифициране и прозрачност на дейността на независимите оценители;
2. повишаване отговорността на независимите оценители за качеството на извършваните оценки;
3. защита на интересите на потребителите на услуги от независимите оценители.

Чл. 3.
(1) Професията независим оценител е саморегулираща се в определените от закона рамки.
(2) Професията независим оценител е регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 4. Регистрираните независими оценители при извършване на оценки спазват Кодекса за професионална етика на независимите оценители и следните принципи:

Прочетете останалия текст от Закон за независимите оценители

 

Реклама