Последно променен на Сряда, 19 Май 2010 16:28

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет, цел и статут на фонда
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат статутът и дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, наричан по-нататък "фонда".

(2) Фондът има за цел постигане и гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на допълнителни средства към бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд "Пенсии".

(3) Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет и се управляват и структурират в инвестиционни портфейли по реда на този закон.

 
Глава втора.
ОРГАНИ НА ФОНДА
Управителен съвет на фонда
Чл. 2. (1) Фондът се управлява от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и 8 членове.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

Подобни статии:
 

Реклама