Последно променен на Вторник, 17 Март 2009 15:01

Закон за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани

Държавен вестник брой: 98
Година: 2008
Орган на издаване: Народно събрание
Дата на обнародване:
14 ное 2008

Чл. 1. Този закон урежда някои права по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и по Закона за здравното осигуряване на български граждани, задържани и осъдени от съда в Бенгази по наказателно дело № 607/2003 г. и от Апелативния съд в Бенгази по наказателно дело № 213/2002 г.

Чл. 2.
(1) Времето, през което лицата по чл. 1 са били задържани и са изтърпявали наложеното им наказание, се признава за:
1. трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда;
2. осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
(2) За времето, признато за осигурителен стаж по ал. 1, т. 2, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата за 2007 г., които са за сметка на републиканския бюджет.
(3) При пенсиониране доходът, върху който са внесени вноските по ал. 2, не се взема предвид за изчисляване на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 3.
(1) На лицата по чл. 1 се внасят здравноосигурителни вноски за времето от 25 юли 2007 г. до влизането в сила на този закон.
(2) Здравноосигурителните вноски по ал. 1 се внасят само за месеците, през които такива се дължат и са в размер, изчислен върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила към момента на внасяне на вноските.
(3) Здравноосигурителните вноски по ал. 1 са за сметка на републиканския бюджет.

Чл. 4. При пенсиониране към пенсиите за трудова дейност на лицата по чл. 1 се изплаща месечна добавка в размер на социалната пенсия за старост, която е за сметка на републиканския бюджет.

Преходни разпоредби

Параграф единствен. Осигурителните вноски по чл. 2, ал. 2 и чл. 3 се внасят от Агенцията за социално подпомагане в тримесечен срок от влизането в сила на този закон по ред, определен от министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 октомври 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Реклама