Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:00

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


В сила от 01.06.2005 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 28 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.

(2) За общинския дълг по този закон се води регистър.


Глава втора.
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на този закон.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

 

Реклама