Последно променен на Сряда, 19 Май 2010 16:18

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа.

 
Чл. 2. (1) Целта на закона е да се подобрят условията за достъп до висше образование.

(2) Законът се основава на следните принципи:

1. участие на студентите и докторантите във финансирането на обучението;

2. насърчаване на конкуренцията между висшите училища за предоставяне на по-качествено висше образование;

3. гарантиране на равен достъп до висше образование на лица независимо от социалния им статус;

4. сътрудничество между държавата и банките по повод кредитирането на студентите и докторантите.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 

Реклама