Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:03

Закон за безмитната търговия


Държавен вестник брой: 52
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
06 юни 2008

В сила от 01.01.2007 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този закон се определят условията и редът за лицензиране и организиране на безмитна търговия, изискванията за издаване, отказ и отнемане на лиценза и изискванията към обектите за безмитна търговия.

Чл. 2. Безмитна търговия може да се извършва във:
1. търговски обекти, разположени на изходящи трасета в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на гражданските летища за обществено ползване за обслужване на международни превози и на пристанищата за обществен транспорт, ограничено до продажба за пътници, пътуващи за страни, които не са членки на Европейския съюз;
2. (отм., ДВ, бр. 52 от 2008 г.)
3. гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс, ограничено до продажби по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз.

Чл. 3.
(1) Безмитна търговия се извършва от оператори, получили лиценз при условията и по реда на този закон.
(2) Оператор може да бъде местно юридическо лице на държава - членка на Европейския съюз - търговско дружество със собствен капитал най-малко 2 000 000 лв., което:
1. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
2. няма изискуеми и ликвидни данъчни и митнически задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски на обща стойност над 1000 лв.;
3. няма нарушения на митническото и данъчното законодателство, за които с влезли в сила наказателни постановления му е наложена имуществена санкция на обща стойност над 5000 лв.;
4. се представлява от лица, които не са:
а) осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
б) били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Прочетете останалия текст от Закон за безмитната търговия

 

Реклама