Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:05

Закон за арендата в земеделието

 

Държавен вестник брой: 43
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
29 апр 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г.)
(1) Този закон урежда арендните отношения в земеделието.
(2) Арендните отношения се уреждат с аренден договор.
(3) Обект на арендния договор са земеделската земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство.

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г.) С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане.
(2) (Изм., ДВ, бр. 35 от 1999 г.) Добивите от отдадените под аренда обекти стават собственост на арендатора от момента на отделянето им.

Прочетете останалия текст от Закон за арендата в земеделието

 

Реклама