Последно променен на Вторник, 20 Април 2010 15:30

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

 

Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството и дейността на Българската банка за развитие, наричана по-нататък "банката".

(2) Банката е кредитна институция - акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не по-малко от 51 на сто.

(3) Седалището на банката е град София. Банката може да открива представителства и клонове.

 
Глава втора.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА БАНКАТА
Чл. 2. Целите на банката са:

1. подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

 

Реклама