Последно променен на Сряда, 19 Май 2010 16:23

ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)

Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Селскостопанската академия осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

Подобни статии:
 

Реклама