Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 18:02

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обн. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда принципите и механизмите за провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания в Република България.

(2) Научните изследвания са национален приоритет и имат стратегическо значение за развитието на страната.

 
Чл. 2. (1) При условията и по реда на този закон и в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания се насърчава научноизследователската дейност с доказана значимост и международно признание, която включва научни изследвания, свързани със:

1. решаването на важни проблеми на страната в областта на икономиката, обществените процеси и човешките ресурси;

2. националната идентичност, българската история и култура;

3. развитието на инженерните науки и иновациите;

4. създаването на нови научни знания.

(2) Научноизследователската дейност обхваща фундаменталните и приложните изследвания, както и разпространението на научните резултати.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Реклама