Последно променен на Вторник, 20 Април 2010 15:31

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО

 
В сила от 01.10.1974 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.54 от 12 Юли 1974г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 1976г., изм. ДВ. бр.35 от 4 Май 1979г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.28 от 9 Април 1982г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 1984г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 11 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.11 от 29 Януари 1998г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на причинените вреди.

 
Чл. 2. (1) Под "селскостопанско имущество" по смисъла на този закон се разбират:

1. селскостопанските земи (обработваеми земи, естествени ливади и пасища);

2. полските култури, трайните и цветните насаждения, оранжериите;

3. селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибите от водоеми на селскостопански организации;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО

 

Реклама