Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:13

Закон за административно–териториалното устройство на Република България

 

Държавен вестник брой: 36
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
04 апр 2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

Чл. 2.
(1) Административно-териториални единици са областите и общините.
(2) Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите.
(3) Областта, общината и кметството имат територия, граници, население, наименование и административен център, а районът - територия, граници, население и наименование.

Чл. 3.
(1) Териториални единици са населените места и селищните образувания.
(2) (Изм., ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Населено място е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население, строителни граници или землищни и строителни граници и необходимата социална и инженерна инфраструктура.
(3) (Нова, ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Селищните образувания са територии извън строителните граници на населените места, устроени за осъществяване на специфични функции, които са определени със строителни граници, но нямат постоянно живеещо население.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 154 от 1998 г.) Населеното място и селищното образувание имат територия, граници и наименование.

Глава втора
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, РАЙОНИ И КМЕТСТВА

Раздел I
Област

Чл. 4.
(1) Областта се състои от една или повече съседни общини.
(2) Територия на областта е територията на включените в нея общини.
(3) (Доп., ДВ, бр. 154 от 1998 г.; изм., бр. 10 от 1999 г.) Наименование на областта е наименованието на населеното място - неин административен център.

Прочетете останалия текст от Закон за административно–териториалното устройство на Република България

 

Реклама