Последно променен на Неделя, 31 Май 2009 13:59

ЗАКОН ЗА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 1994г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г.
Чл. 1. Консултативният съвет за национална сигурност е съвещателен орган по въпросите на националната сигурност.

Чл. 2. (1) Консултативният съвет за национална сигурност се възглавява от президента на Република България.

(2) Членове на Консултативния съвет за национална сигурност са:

1. председателят на Народното събрание;

2. министър-председателят;

3. министърът на отбраната;

4. министърът на вътрешните работи;

5. министърът на външните работи;

6. министърът на финансите;

7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) председателят на Държавна агенция "Национална сигурност";

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) началникът на отбраната;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) по един представител от всяка парламентарна група.

(3) В зависимост от обсъжданите въпроси по решение на Консултативния съвет за национална сигурност за участие в заседанията му могат да бъдат привличани и други държавни и политически лица.

Чл. 3. Консултативният съвет за национална сигурност обсъжда въпроси, свързани със:

1. външната и вътрешната политика на страната във връзка с националната сигурност;

2. гарантирането на гражданския мир, обществения ред, правата и интересите на българските граждани;

3. действията по пресичане или предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност.

Чл. 4. Консултативният съвет за национална сигурност изготвя становища и предложения.

Чл. 5. (1) Заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност са редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания се провеждат най-малко един път на три месеца.

(3) По решение на президента на Република България или в случаите на чл. 100, ал. 4 и 5 от Конституцията на Република България се провеждат извънредни заседания.

(4) Заседанията се провеждат при кворум най-малко две трети от състава на Консултативния съвет за национална сигурност.

(5) Заседанията на Консултативния съвет за национална сигурност са закрити.

Чл. 6. За организирането, разпределението и провеждането на своята работа Консултативният съвет за национална сигурност приема вътрешни правила.

Чл. 7. Средствата, необходими за дейността на Консултативния съвет за национална сигурност, се осигуряват от бюджета на Президентството.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Този закон се приема на основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията на Република България.

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на президента на Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Реклама