Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г.


 

Държавен вестник брой: 113
Година: 2007
Орган на издаване: Народно събрание
Дата на обнародване:
28 дек 2007
Чл. 1.
(1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. по приходите и трансферите на обща сума 1 686 117 хил. лв., както следва: таблица(PDF)
(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. по разходите и трансферите на обща сума 1 686 117 хил. лв., както следва: таблица(PDF)
(3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. с балансирано бюджетно салдо.

Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2008 г. в размер 6 на сто.
 
Чл. 3.
(1) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.1 в размер 125 945 хил. лв. за следните видове първична извънболнична медицинска помощ:
1. за дейностите за капитационно заплащане, извън тези по т. 2 - 7, за всички задължително здравноосигурени лица с избор на лекар за първична извънболнична медицинска помощ;
2. за профилактичните прегледи на деца съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и за имунизациите/реимунизациите на лицата до 18-годишна възраст;
3. за прегледи на бременните и родилките до 42 дни след раждането;
4. за наблюдението на диспансеризирани лица;
5. за профилактични прегледи на лица над 18-годишна възраст;
6. за прегледите на лицата по повод на остро възникнало състояние, осъществили правото си на избор на изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ на територията на друг здравен район;
7. за оказаната медицинска помощ в разкрити амбулатории в населено място с неблагоприятни условия и за разкрити амбулатории в обособена в областната здравна карта практика, която е била незаета през последните 6 месеца.
(2) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2 в размер 136 162 хил. лв. за следните видове специализирана извънболнична медицинска помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване:
1. за специализирани прегледи на лица извън т. 2 - 8;
2. за профилактични прегледи на лица до 18 години;
3. за профилактични прегледи на бременни и родилки до 42 дни след раждането;
4. за наблюдение на диспансеризирани лица;
5. за профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания;
6. за участие в медицинска експертиза;
7. за физиотерапия и рехабилитация на задължително здравноосигурени лица;
8. за високоспециализирани медицински дейности.
(3) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.3 по видове дентална помощ, определена в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва:
1. за първична дентална помощ - 66 436 хил. лв.;
2. за специализирана дентална помощ - 1080 хил. лв.
(4) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 по пакети медико-диагностични дейности, определени в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както следва:
1. лабораторна диагностика - 28 210 хил. лв.;
2. образна диагностика - 22 670 хил. лв.;
3. обща и клинична патология - 4 741 хил. лв.
(5) Определя годишна стойност на разходите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6 съгласно определените в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване клинични пътеки, както следва:
1. за високоспециализираните медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, в лечебни заведения от специализираната извънболнична помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и в диспансери със стационар - в размер 569 хил. лв.;
2. за дейностите по клинични пътеки - в размер 760 260 хил. лв.;
3. за имплантанти или части от тях, предвидени при лечението по клинични пътеки - в размер 24 746 хил. лв.

Чл. 4.
(1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2 и чл. 3, ал. 2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4 и чл. 3, ал. 4.
(2) Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

Чл. 5.
(1) В рамките на стойностите по чл. 3, ал. 5:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци, за болнична медицинска помощ;
2. районната здравноосигурителна каса определя стойността на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.
(3) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по ал. 2 се утвърждават от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(4) За определяне на стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.
(5) Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1 - 4.

Чл. 6. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от нейния управителен съвет.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Капитационни суми" са средствата, които изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават извън договорените в Националния рамков договор други плащания за извършена дейност за записаните при тях здравноосигурени лица.
2. "Преглед" е упражняване от страна на изпълнител на медицинска или дентална помощ на една или повече от дейностите съгласно наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване при посещение на задължително здравноосигурено лице в амбулатория или в дома му.

Заключителни разпоредби

§ 2. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 до 100 на сто се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

§ 3. Неизпълнението на приходите и трансферите по чл. 1, ал. 1 е за сметка на централния бюджет.

§ 4. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, т. 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Дейността се заплаща при условията и по реда на Националния рамков договор. Средствата се отчитат като субсидия за осъществяване на акушерската помощ за всички здравнонеосигурени жени по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

§ 5. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване, извън тези по чл. 1, ал. 1, за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правила за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове II, 1, 1.5, 1.5.7.

§ 6. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2 , т. 4.

§ 7. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 5 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, т. 4.
 
§ 8. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за здравноосигурителни плащания на лекарствата за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

§ 9. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва преразпределение на годишните стойности по чл. 3 във връзка с § 8.

§ 10. Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса само за здравноосигурителни плащания за дейности в първичната извънболнична медицинска помощ, в т. ч. за материално стимулиране за качество на медицинската помощ и за медицински дейности в населени места с неблагоприятни условия.

§ 11. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицински услуги съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 3 само за здравноосигурителни плащания, с изключение на здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

§ 12. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва корекции по чл. 1, ал. 2, т. 4 в посока прехвърляне на кредити от здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ след отчитане на средствата по договори за извършване на медицински услуги, сключени между бюджетни предприятия и Националната здравноосигурителна каса.

§ 13. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса не може едностранно да намалява цените на прегледите, медикодиагностичните и високоспециализирани дейности, както и на клиничните пътеки, обявени при приемането на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.

§ 14. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2 , т. 2.
 
§ 15. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97 и 100 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22 ал. 3 се отменя.
2. В чл. 23, ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
"2. трансфери от бюджетни предприятия по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството за осигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 и 3;"
б) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
3. В чл. 24:
а) в т. 2 думите "предвидена с годишния закон за бюджета на НЗОК" се заменят с "в размер до 3 на сто от разходите за съответната година, определени със закона за бюджета на НЗОК";
б) създава се нова т. 3:
"3. издаване на документи по чл. 80а, ал. 1;"
в) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
4. В чл. 26, ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. десет на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети;".
5. (В сила от 01.12.2007 г.) В чл. 53:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Националният рамков договор по ал. 1 се сключва не по-късно от деня на внасянето за разглеждане в Народното събрание на проекта на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година."
6. (В сила от 01.12.2007 г.) В чл. 55:
а) създава се нова ал. 3:
"(3) В случай че НРД не бъде сключен при условията и в сроковете, определени в този закон, считано от 1 януари на съответната година, за която няма сключен НРД, се прилагат:
1. правилата на действащия през предходната година НРД по ал. 2, т. 3, 5, 8 - 11;
2. определените от Управителния съвет на НЗОК условия по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6 и 7.";
б) алинея 6 се изменя така:
"(6) Националният рамков договор и решенията на Управителния съвет на НЗОК по ал. 3, т. 2 се обнародват в "Държавен вестник" и са задължителни за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите."
7. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 11а:
"§ 11а. В случай че НРД за 2008 г. не бъде сключен в срок до 15 декември 2007 г., считано от 1 януари 2008 г. се прилагат правилата по чл. 55, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6."

§ 16. Директорите на районните здравноосигурителни каси осъществяват контрол и извършват плащанията в рамките на утвърдените им бюджетни сметки.

§ 17. Изпълнението на закона се възлага на Управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националната агенция за приходите в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.

§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 15, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 декември 2007 г.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 17 декември 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.              
 

Реклама