Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 18:23

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

В сила от 5.01.1997 г. Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОБХВАТ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни.

(2) Законът се прилага по отношение на:

1. създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, независимо от метода (изкуствен или естествен) на получаването им, наричани по-нататък "сортове";

2. създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни независимо от метода на получаването им, наричани по-нататък "породи".

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

Подобни статии:
 

Реклама