Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:20

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

  


Държавен вестник брой: 84
Година: 2007
Орган на издаване: Народно събрание
Дата на обнародване:
19 окт 2007
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Този закон урежда:
1. наименованието, устройството, организацията и дейността на съсловната организация на ветеринарните лекари в България;
2. условията за упражняване на ветеринарномедицинската професия и отговорността на ветеринарните лекари за неспазване на професионалната етика и добрата ветеринарна практика.

Чл. 2.
(1) Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарни лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.
(2) Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заемане на държавната служба.

Глава втора
СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Раздел I
Статут и функции

Чл. 3.
(1) Съсловната организация на ветеринарните лекари в България е с наименование Български ветеринарен съюз (БВС).
(2) Българският ветеринарен съюз е юридическо лице със седалище град София и областни колегии. Българският ветеринарен съюз е независима, самоуправляваща и саморегулираща се организация.

Чл. 4.
(1) Областната колегия е със седалище и териториален обхват, съответстващ на административния център и територията на съответната област.
(2) Областната колегия се състои от вписаните в регистъра й ветеринарни лекари.
(3) Областната колегия не е юридическо лице.

Чл. 5.
(1) Българският ветеринарен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. гарантира защитата на обществения интерес при и по повод осъществяване на ветеринарномедицинската професия;
3. представлява практикуващите ветеринарни лекари при сключване на годишния рамков договор по чл. 46а от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
5. може да издава печатно издание.
(2) За изпълнението на функциите по ал. 1 общото събрание на БВС приема устав.

Прочетете останалия текст от Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

 

Реклама