Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:22

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Държавен вестник брой: 84
Година: 2007
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
19 окт 2007
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предметен обхват 

Чл. 1.
(1) (Доп., ДВ, бр. 84 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) № 1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 с оглед опростяване регистрацията на количеството и спецификациите на особените движения на стоки.
(2) Вътрешнообщностната търговия със стоки включва движенията на стоки в резултат на изпращания и пристигания от и на територията на Република България.
(3) Поради своята специфика или по методологични причини някои стоки и движения на стоки могат да бъдат отчитани и декларирани по специфичен начин или да бъдат изключени от статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки.
(4) Различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, се определят с наредба на Министерския съвет.

Прочетете останалия текст от Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 

Реклама