Последно променен на Понеделник, 09 Август 2010 16:31

ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН

В сила от 15.12.1999 г.
Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 11 Май 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права.

(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2010 г., в сила от 12.08.2010 г.)

 
Приложно поле
Чл. 2. (1) Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

(2) По отношение на чуждестранните физически и юридически лица от други държави този закон се прилага при условията на взаимност, която се преценява от Патентното ведомство.

 
Промишлен дизайн
Чл. 3. (1) По смисъла на този закон промишлен дизайн, наричан по-нататък "дизайн", е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

(2) Продукт по смисъла на ал. 1 е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН

Подобни статии:
 

Реклама