Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:25

Закон за международния търговски арбитраж

 


Глава първа
Общи разпоредби


Чл.1. (изм., ДВ, бр. 93 от 1993 г.)
(1) Този закон се прилага за международния търговски арбитраж, основан на арбитражно споразумение, когато мястото на арбитраж е на територията на Република България.
(2) (изм., ДВ, бр.93 от 1993 г.) Международният търговски арбитраж разрешава граждански имуществени спорове, възникнали от външнотърговски отношения, както и спорове за попълване празноти в договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако местожителството или седалището на поне една от страните не е в Република България.

Чл.2. (изм., ДВ, бр. 93 от 1993 г.; отм.,бр.38 от 2001 г.)

Чл.3. Страна по международния търговски арбитраж може да бъде и държава или държавно учреждение.

Чл.4. Арбитражът може да бъде постоянна институция или да бъде образуван за решаване на определен спор.

Чл.5. Страна, която знае, че не са били спазени неповелителна разпоредба на този закон или изискване, предвидено от арбитражно споразумение, и въпреки това продължи да участвува в арбитражното производство, без да възрази незабавно или в предвидения за това срок, не може да се позовава на нарушението.

Чл.6. Съдебни действия във връзка с арбитражното производство се допускат само в случаите, предвидени с този закон.

Прочетете останалия текст от Закон за международния търговски арбитраж

 

Реклама