Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:27

Закон за сделките с компесаторни интрументи

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти.

Чл. 2. Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Чл. 3. Компенсаторните инструменти са безналични и поименни. Издаването, сделките и плащанията с тях се регистрират в Централния депозитар.

Прочетете останалия текст от Закон за сделките с компесаторни интрументи

 

Реклама