Последно променен на Сряда, 05 Май 2010 17:36

ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В сила от 01.11.2007 г.
Обн. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:

1. дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на финансови инструменти;

2. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в лицата по т. 1;

3. държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.

(2) Целта на този закон е:

1. осигуряване защита на инвеститорите във финансови инструменти, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти;

2. създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен пазар на финансови инструменти;

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Подобни статии:
 

Реклама