Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 18:24

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:

1. организацията, управлението, селекцията и репродукцията на пчеларството;

2. собствеността, регистрирането и настаняването на пчелните семейства;

3. условията за отглеждане, производство и търговия с пчелни майки, семейства и рояци;

4. производството, преработката и окачествяването на пчелни продукти и търговията с тях;

5. условията за създаване и опазване на медоносната растителност;

6. опазването на пчелите.

 
Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия за развитието на пчеларството като подотрасъл на животновъдството за създаване и поддържане на необходимия брой пчелни семейства, за поддържане на биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, получаване на нормални добиви от културните растения и производство на качествени пчелни продукти.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

Подобни статии:
 

Реклама