Последно променен на Вторник, 27 Април 2010 18:00

ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

В сила от 12.06.2007 г.
Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. условията и реда за пускане на пазара и/или пускане в действие на медицински изделия;

2. задълженията на производителя, на неговия упълномощен представител и на вносителя на медицински изделия;

3. условията и реда за издаване на разрешения за оценяване съответствието на медицинските изделия;

4. условията и реда за извършване на клинични изпитвания на медицински изделия;

5. условията и реда за извършване на търговия на едро с медицински изделия;

6. надзора на пазара на медицински изделия;

7. системата за уведомяване и оценяване на инциденти/потенциални инциденти, свързани с медицински изделия.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

 

Реклама