Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:34

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите


Държавен вестник брой: 13
Година: 2008
Орган на издаване: НС
Дата на обнародване:
08 фев 2008

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.
(1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт" и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и на правилата за добра фармацевтична практика.
(2) Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз.

Чл. 2.
(1) Българският фармацевтичен съюз (БФС) е юридическо лице със седалище в София.
(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.

Чл. 3.
(1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл. 4. (Изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 2008 г. - в сила от 08.02.2008 г.) Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето или на Закона за признаване на професионални квалификации и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.

Прочетете останалия текст от Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

 

Реклама