Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:36

ЗАКОН ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА

изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., отм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.
Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда реда за прякото участие на гражданите в решаването на общодържавни и местни въпроси.


Чл. 2. (1) Прякото участие на гражданите в управлението на държавата и общините се осъществява чрез национален референдум, местен референдум, общо събрание на населението и подписка.

(2) Право на участие в посочените в ал. 1 форми на пряката демокрация имат всички български граждани с избирателни права.


Чл. 3. Въпросите, които се решават чрез допитване до народа, не подлежат на последващо одобрение или утвърждаване, освен ако в закон е предвидено друго.


Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
Чл. 4. Чрез национален референдум гражданите на Република България непосредствено решават основни въпроси, които са от компетентността на Народното събрание.

Прочетете останалия текст от ЗАКОН ЗА ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА

 

Реклама