Последно променен на Вторник, 08 Юни 2010 17:00

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат:

1. условията и редът за износ, внос, трансфер в Общността, наричан по-нататък "трансфер", транспортиране и транзит на оръжия, брокерска дейност с оръжия и контролът на държавата върху тези дейности;

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2010 г.) контролът върху износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, наричани по-нататък "изделия с двойна употреба", съгласно Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ, L 134/1 от 29 май 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 428/2009";

3. условията и редът за внос на изделия с двойна употреба и брокерска дейност с тях и контролът на държавата върху тези дейности;

4. предоставянето на техническа помощ за военна крайна употреба съгласно Съвместно действие на Съвета 2000/401/ОВППС.

(2) Извършването на дейност по ал. 1 подлежи на контрол от държавата с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Република България.

ЗАКОН ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама