Последно променен на Вторник, 08 Юни 2010 17:00

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон определя изискванията към лицата, извършващи строителство, както и устройството и дейността на професионалната организация на строителите.

 
Чл. 2. Законът цели да създаде условия за:

1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;

2. подобряване управлението на строителната дейност, повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите;

3. защита на интересите на потребителите на строителни услуги.

 
Чл. 3. (1) Законът се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, извършващи строителство на територията на Република България, наричани по-нататък "строители".

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ - свали като Word документ

Подобни статии:
 

Реклама