Работа по заместване временно изпълняващ длъжността

Печат
Вторник, 09 Юли 2013 14:01

Разпоредбата на чл. 259 КТ урежда вътрешното заместване.

Условие за изпълнението на длъжност или работа по заместване е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа (чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда). Причината за отсъствието на титуляра е без значение (платен или неплатен отпуск, болничен отпуск, отпуск за гледане на дете и др., поради които титулярът не изпълнява произтичащите от длъжността трудови задължения). Страните следва да са уговорили дали заместващия ще изпълнява и своята работа или длъжност или ще изпълнява само работатата на отсъстващия титуляр.

От гореизложеното е видно, че заместване по чл. 259 от КТ се осъществява със съгласието на работника, в случай, че титулярът на длъжността отсъства. Това правило не се прилага за работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия.

Заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника/служителя, изразено в писмена форма (чл. 259, ал. 3), като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г.(в приложение № 1, в т. 8 "Основание на договора" се попълва код 15).

Подобни статии: