Действащото трудово законодателство не съдържа специална уредба на "договор за стаж". Следва да се има предвид, че при сключване на трудов договор съгласно чл. 61 и сл. от Кодекса на труда страните следва да договорят и размера на трудовото възнаграждение.
Уредбата на договорите за квалификация се съдържа в чл. 229 и сл. от КТ.

Чл. 229 КТ дава възможност да се сключи договор за придобиване на квалификация, по силата на който обучаващото се лице, след завършване на обучението се задължава да работи при работодателя в уговорения срок, като трудовите отношения между страните се уреждат с трудов договор. С договора по чл. 229 КТ работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка и др.

Договорът за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда е вид трудов договор. Особеното при него е, че в процеса на работата се осъществява и обучение на ученика. Независимо от неговата специфика, договорът за ученичество, който се сключва на основание чл. 230 от КТ, е вид трудов договор, като през време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение (чл. 230, ал. 4 КТ).

Чл. 235 във вр. с чл. 234 КТ дава възможност да се сключи договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация с лице, което се подготвя за работа при работодателя след завършване на обучението. С този договор страните уговарят професията и специалността, по която лицето ще се обучава, финансовите условия за времето на обучение и др., като могат да уговорят задължение на лицето след завършване на обучението да работи при работодателя, като трудовите отношения между страните се уреждат с трудов договор.

Подобни статии:
 

Реклама