Няма пречка да прекратите трудовото правоотношение с работодателя по всяко време на основание чл. 326 от Кодекса на труда. Сключване на трудовия договор със срок за изпитване не е самостоятелен вид договор, а правна възможност страните по трудово правоотношение да договорят срок за изпитване (от една страна дали работата е подходяща за работника, от друга страна дали работника или служителя може да я изпълнява).

Поради това, правим предположение, че става дума за безсрочен трудов договор или договор със определен срок. На основание чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване (при договор със срок за изпитване между страните по чл. 70 от КТ) страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Това означава, че ако срока за изпитване е уговорен в полза на двете страни или в полза на работника или служителя, можете да прекратите трудовото правоотношение без да отправяте предизвестие до работодателя. Срока за изпитване е различен институт от срочния трудов договор (трудов договор за съответен срок).

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, срочен трудов договор се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. В този случай, когато работника или служителя желае да прекрати трудовото правоотношение се прилага чл. 326, ал. 2 от КТ. На основание чл. 326, ал. 2 от КТ, срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. При безсрочните трудови договори, срокът на предизвестието при прекратяване е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама