Съгласно чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

Законовата разпоредба може да бъде използвана като основание за прекратяване на трудовия договор преди да са изтекли 9 месеца от започване на изпълнението по договора за управление и когато се връчва предизвестие за прекратяването му на служител от ръководството на предприятието, който е в трудовоправно отношение с работодателя. По смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КТ "Ръководство на предприятието" е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление (стопански съвет, управителен съвет, изпълнително бюро, оперативно бюро и други подобни).
Уведомяваме Ви, че преценката дали и на какво основание да бъде прекратен трудов договор на служител, принадлежи на работодателя, а законосъобразността на прекратяването се преценява от съда по повод на трудов спор. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама