Въпрос : От няколко месеца не съм получавала заплата. Поради тази причина неколкократно съм отказвала да полагам извънреден труд. След поредния отказ да работя по време на почивните дни устно ми беше заявено да не се явявам на работа на 07.05 и че договора ми ще бъде прекратен.

Отговор : Съгласно чл. 245, ал.1 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва – ал.2 на чл.245 от КТ.

Трудово - правен спор във връзка с неизплатено трудово възнаграждение се решава от съответния съд. Срокът, в който следва да се предяви иск е 3-годишен, считано от деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред -чл.358, ал.1, т.3 и ал.2, т.2 от КТ. В случай на нарушаване на трудовото законодателство лицето може да сигнализира и съответната инспекция по труда.

Съгласно чл. 148 от КТ работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени правилата на този кодекс, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор. В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че отказът на работника и служителя по чл. 148 от КТ да полага извънреден труд се прави в писмена форма, мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред не по-късно от началото на неговото полагане. Според ал. 2 на чл. 17 от наредбата, работникът и служителят, направил отказ по реда на предходната алинея, не може да бъде дисциплинарно наказан, докато не се докаже или по реда на глава 18 КТ не се установи, че неговият отказ е незаконен. Трудово-правен спор във връзка с прекратяване на трудов договор се решава по съдебен ред. Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано от прекратяването./ Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама