Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. За да се ползва този отпуск работникът или служителят следва да подаде молба до работодателя, с която да го уведоми за настъпилото събитие и че ще се ползва от правото на отпуск по този ред.

Няма пречка след ползване на отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 3 да се предоставят и останалите документи.

Такива документи са акт за смърт - удостоверяващ случая на смърт на лицето, актове за раждане - удостоверяващи родствената връзка на починалото лице и лицата по чл. 157, ал. 1, т. 3 по права линия, свидетелство за сключен граждански брак - удостоверяващо родствената връзка по сватовство. Посоченият отпуск не се включва в платения годишен отпуск. В случай, че работодателят Ви не спазва разпоредбите на трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама