Въпрос : Назначен съм на срочен трудов договор като стругар. Имам ЕР на ТЕЛК. Едностранно със заповед съм трудоустроен.

Отговор : Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/ изрично предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). Член 317 от КТ регламентира случаите, при които е необходимо трудоустрояване на работници или служители. Необходимостта от трудоустрояване се преценява от съответния здравен орган и той издава предписание.

С предписанието здравният орган определя необходимостта от преместване на работника с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването. От цитираната разпоредба е видно, че в издаденото предписание се определя и срокът на преместването, а работодателят е длъжен да изпълни и да се съобразява с даденото предписание.

След изтичането на срока, за който работникът или служителят е трудоустроен, той следва да продължи да изпълнява предишната си работа. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване, когато работник или служител е трудоустроен за определен срок в същото предприятие, той запазва работата, която е изпълнявал преди трудоустрояването, и се връща на нея, след като работоспособността му се възстанови./ Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама