Въпрос : Приключих служебното си правоотношение с на основание чл. 107а от ЗДСл. Преди прекратяването имах придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и над 10 год. стаж в съответната администрация. Полага ли ми се обезщетение по чл. 106, ал3 от ЗДСЛ?

Отговор : Съгласно чл. 106, ал.1, т. 5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

В разпоредбата на чл. 106, ал.3 КТ е установено, че в случаите по ал. 1, т. 5 държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата, определена към момента на прекратяване на служебното правоотношение, за всяка прослужена година като държавен служител, но не повече от 10 месечни основни заплати. Ако към момента на прекратяване на служебното правоотношение държавният служител е работил в същата администрация през последните 10 години, той има право да получи 6 месечни основни заплати, а когато е работил по-малко от 10 години - 2 месечни основни заплати, когато това е по-благоприятно за него. Това обезщетение може да бъде получено само веднъж. Обезщетението се дължи и в случаите, когато служебното правоотношение е прекратено едностранно от държавния служител или по взаимно съгласие и към момента на прекратяването държавният служител е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетението не се дължи, когато държавният служител е получил обезщетение поради придобиване право на пенсия на основание на специален закон. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама