Няма пречка след изтичане на първата година да се върнете на работа, а впоследствие да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 КТ.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) допълнителният отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) се ползва въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката). Писменото заявление за ползване на отпуска за отглеждане на дете няма задължителна форма, т.е. няма установен образец за неговото попълване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Майката има право на преценка, дали и кога да упражни правото си на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ.

В чл. 46, ал. 2 от НРВПО е посочено още, че към заявлението по ал. 1, когато то се подава от майката, се прилага декларация, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, и че майката (осиновителката) не е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 КТ отпускът да бъде ползуван от бащата (осиновителя) или от някой от техните родители (баба или дядо на детето), както и че детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството. Няма установен образец на декларацията. Ако към момента на подаване на писменото заявление и декларацията детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, но бъде настанено след разрешаване на отпуска, т.е. по време на ползването му, майката е длъжна незабавно да уведоми работодателя си, за да се прекрати ползването на отпуска съгласно чл. 46, ал. 7, т. 2 НРВПО. При настаняване на детето в детско заведение, включително детска ясла, съгласно чл. 53, ал. 4 КСО се прекратява и изплащането на обезщетението за отглеждане на малко дете. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама