Въпрос : Работници са назначени на минимална работна заплата 310 лв и са на сумирно изчисляване на работното време-1,85 лв минимална часова ставка. Месец февруари 2013 има 20 работни дни и работници без клас прослужено време не достигат минималната работна заплата. Трябва ли да им доначисляваме допълнително възнаграждение за да достигнем 310 лв.

Отговор : Трудовото възнаграждение или работната заплата се определя месечно ( чл. 16, ал.3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата), независимо от броя на работните дни в месеца и не може да бъде по-малко от размера на минималната работна заплата установена за страната в съответния период. Когато се сключва трудов договор и се уговаря
тъй нар. „почасово заплащане” следва да се има предвид, че както минималната работна заплата, така и определяне на час, се има предвид пълно работно време – чл. Единствен, ал. 2 от Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама