Въпрос : В правото си ли е работодател да откаже да сключи КТД с работници и служители?

Отговор : Съгласно чл. 52, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни:

1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор;
2. да предоставят на представителите на работниците и служителите:
а) сключените колективни трудови договори, с които страните са обвързани поради отраслова, териториална или организационна принадлежност;
б) своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за сключването на колективния трудов договор; предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за поверителност.

При неизпълнение на задълженията по предходната алинея виновните работодатели дължат обезщетение за причинените вреди.(ал.2).Смята се, че работодателят е в забава, ако не изпълни задължението си по т. 1 на ал. 1 в едномесечен срок, а по т. 2 на ал. 1 - в 15-дневен срок от поканата (ал.3).

Изрична разпоредба, която да задължава страните да сключат колективен трудов договор няма в Кодекса на труда, но задължението за преговори и предоставяне на информация от страна на работодателя, е с цел постигане на договореност, тъй като колективното трудово договаряне се възприема като една от основните форми , чрез която синдикатите осъществяват своята защитна функция. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама